Nộp đơn xin thị thực Úc Tại Việt Nam

Thị thực du học
icon

Lượt xem: 397

Những thay đổi quan trọng đối với diện thị thực sinh viên - 
Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016

Đối với những đương đơn xin thị thực sinh viên mới:

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016,sẽ chỉ còn một loại thị thực sinh viên duy nhất để đi du học tại Úc – thị thực Sinh viên (diện thị thực 500).

Sau ngày 1 tháng 7 năm 2016, nếu quý khách muốn đi du học tại Úc, quý khách cần xin thị thực Sinh viên (diện thị thực 500) bất kể ngành học của quý khách là gì.

Từ ngày 1 tháng 7  năm 2016, tất cả các hồ sơ thị thực Sinh viên phải nộp trực tuyến qua ImmiAccount.

Những hồ sơ thị thực sinh viên bằng giấy nộp trong hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2016, bao gồm những hồ sơ được gửi đến Trung tâm tiếp nhận Thị thực (VAC) trước ngày 1 tháng 7 nhưng được nhận tại VAC vào hoặc sau ngày 1 tháng 7, sẽ được coi là không hợp lệ và được trả lại đương đơn cùng với phí thị thực sinh viên.

Đối với những người hiện đang có thị thực:

Nếu quý khách đang có thị thực sinh viên diện thị thực từ 570 đến 576, thị thực của quý khách vẫn có giá trị, và điều kiện của thị thực không thay đổi sau ngày 1 tháng 7 năm 2016.

Sau ngày 1 tháng 7 năm 2016, thành viên trong gia đình của những người đang có thị thực Sinh viên (diện thị thực 570-576) cần phải xin diện Thị thực 500 nếu họ muốn đoàn tụ với sinh viên đó tại Úc.